Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom
uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego
wypoczynku.
1. Rezydencja prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych oraz turystycznych.
2. Klienci Rezydencji korzystający z usług Rezydencji Marjo zobowiązują się przestrzegać postanowień
niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb
pracowników obiektu.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów Rezydencji
zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
4. Opłaty za zakwaterowanie w Rezydencji określa „Cennik usług ” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
Zawarciem umowy najmu jest wpłata zadatku na poczet pobytu w wysokości do 40% ogólnej kwoty zamówienia w
terminie wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji.
5. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu
6. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej,jednocześnie informujemy,
że w przypadku skrócenia pobytu lub zmniejszenia liczby osób nie dokonujemy zwrotów.
7. Pozostała należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez
Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00.
8. Klienci Rezydencji zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu
potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji
ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych
informacji o danych osobowych zameldowanych Gości w naszej Rezydencji.
9. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.16.00 w dniu przyjazdu do godz.12.00 w dniu wyjazdu. Przyjazd po
godzinie 22.00 wiąże się z dodatkową opłatą 30,00 zł
10. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych bocznych. Klucz ten służy
również do zamykania i otwierania bramki wejściowej, oraz drzwi pomiędzy garażem a Rezydencją. Szczególnie te
ostatnie drzwi prosimy o zamykać podczas trwania ciszy nocnej jak również opuszczając Rezydencję.
Poza tym do Państwa dyspozycji są dwa klucze do głównych drzwi wejściowych.
11. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking i garaże
są monitorowane. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w
nich mienie. Osoby parkujące samochodami otrzymują dwa piloty do otwierania garażu i cztery piloty do bramy
wjazdowej na parking zewnętrzny.
12. W Rezydencji obowiązuje cisza nocna szczególnie na zewnątrz trwająca w godzinach 22.00 – 6.00 i tej prosimy
przestrzegać, aby nie zakłócać spokoju sąsiadom.
13. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
14. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów
wyposażenia i urządzeń technicznych Rezydencji powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. W związku z tym
w momencie zameldowania pobierana jest kaucja w wysokości 1 000 zł. Kaucję można wpłacić również na konto
firmy Mar-Jo przed przyjazdem z dopiskiem Kaucja gwarancyjna
15. Prosimy o nie wnoszenie napojów kolorowych do pokoi z wykładziną dywanową oraz przedmiotów szklanych na
basen.
16. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu Rezydencji (po wcześniejszej konsultacji z zainteresowanymi) obciążymy
kosztami naprawy najemcę. Najemca zostanie obciążony również kosztami ewentualnego zagubienia kluczy lub
pilota do bramy wjazdowej lub garażowej.
17. W momencie przekazania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać
sprzątnięty za dodatkową opłatą. Należy uzgodnić tę usługę z opiekunem obiektu.
18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać
grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią
elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy.
19. W każdym apartamencie poza pościelą na zarezerwowaną liczbę gości mają Państwo do
dyspozycji dla każdej osoby :
 szlafrok,
 ręcznik kąpielowy,
 ręcznik mały
oraz
 ręcznik – stopka w każdej łazience
Przysługuje również Gościom drewno na „powitalne „posiady,” które znajduje się koło kominka. Większą ilość
drewna jak również węgiel drzewny do grilla proszę zakupić we własnym zakresie.
20. W obiekcie zabronione jest:
 zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami Rezydencji) bez zgody Opiekuna Obiektu.
 zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
 chodzenie w butach narciarskich po klatce schodowej oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.
 w Rezydencji obowiązuje używanie obuwia domowego. Do dyspozycji Państwa są pantofle jednorazowe.
 w Rezydencji obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych (papierosy, cygara) poza miejscami do tego
wyznaczonymi.
21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
 będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .
22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Rezydencji bez zwrotów
kosztów.
23. Opuszczając Rezydencję należy zostawić po sobie porządek. Obowiązuje sortowanie śmieci. W razie nie
zastosowania się do tych wymogów zmuszeni będziemy obciążyć Państwa dodatkową kwotą 300,00 zł.
24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na
wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te zostaną przechowane przez miesiąc,
a następnie zniszczone.
25. W przypadku zastrzeżeń, i reklamacji co do jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę
od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie
informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych np. przerwy w
dostawie prądu czy wody.
26. Na ogrodzie znajduje się oczko wodne. Proszę o dopilnowanie dzieci.
27. W Rezydencji obowiązuje też regulamin basenu.
28. Rezydencja nie akceptuje zwierząt.
29. Regulamin zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 r
REGULAMIN BASENU W REZYDENCJI „MARJO”
I. CZĘŚĆ OGÓLNA:
1. Wymiary niecki basenowej: długość 1100cm (+/-5cm), szerokość 700cm, głębokość od 80 cm do
160 cm.
2. Basen jest dostępny dla Gości całą dobę z wyjątkiem ustalonych wcześniej godzin przeznaczonych
na na obsługę basenu.
3. Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiada osoba wynajmująca Rezydencję
„Marjo”. Na niej również spoczywa obowiązek zapoznania z regulaminem wszystkich uczestników
grupy.
4. Regulamin basenu znajduje się przy wejściu do obiektu oraz na stronie internetowej
www.marjozakopane.pl
II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ
Na basenie obowiązuje zakaz:
•skakania do wody z rozbiegu;
•biegania po obrzeżach niecki basenowej;
• wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
• spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,
•palenia tytoniu
•wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
•wprowadzania i przebywania zwierząt,
•osób, które swoim zachowaniem mogą zagrażać bezpieczeństwu pozostałych użytkowników basenu;
•osób, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie pozostałych osób
korzystających z basenu.
•Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod kontrolą opiekuna – osoby
pełnoletniej.
•Dzieci używające pieluch mogą korzystać z hali basenowej wyłącznie w jednorazowych pieluchach
przeznaczonych do kąpieli.
• Jednorazowo w niecce basenowej może przebywać maksymalnie 15 osób.
•Z basenu można korzystać wyłącznie w stroju kąpielowym.
•Przebywanie na terenie hali basenowej w obuwiu zewnętrznym jest zabronione.
•Każda osoba ma obowiązek użycia prysznica przed wejściem do wody.
•Na basenie należy zachować porządek.
•Wypożyczony sprzęt pływacki po zakończeniu zajęć, powinien zostać złożony w wyznaczonym
miejscu.
•Opiekun Obiektu ma prawo kontrolować przebieg korzystania z basenu, a w razie stwierdzenia
nieprawidłowości zakazać osobom uprawnionym do korzystania z niego.
•Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą zobowiązane do
opuszczenia Rezydencji lub opłaty dodatkowej w wysokości 500,00 zł
•Za osobę, która zniszczy sprzęt lub urządzenie znajdujące się na terenie basenu odpowiedzialność
materialną ponosi wynajmujący